MENU

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZABÁLYZAT


Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A. Adatok
Adatkezelő Fehér Norbert EV 5440 Kunszentmárton, Széchenyi u 11

(a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelés helye Fehér Norbert EV 5440 Kunszentmárton, Széchenyi u 11


Adatfeldolgozóink (A WEBSZOLGÁLTATÓ, AKI A HONLAP RÉSZÉRE BIZTOSÍTJA A HOSTINGSZOLGÁLTATÁST ÉS A CALIVITA INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG): CF-Net Kft. (1052 Budapest, Aranykéz u. 6.);

Az Adatkezelő a jelen egyoldalú előzetes tájékoztató szabályzatban foglalja össze az adatkezelési vállalásait, és nyilatkozik, hogy jelen szabályzat rendelkezéseit, akárcsak a felsorolt jogszabályokat, a legmesszemenőbbekig betartja.
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az Adatkezelő elkötelezett felhasználói, vásárlói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a jogszabályok betartását.
Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);
- 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).
A tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információ¬szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

II. ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK

Az Adatkezelő a partnerek, a vásárlók és a partnerek vásárlói adatait kezeli.
A vásárlók egyes akcióknál, rendezvényeknél különleges szabályozással is találkozhatnak, kérjük, ezeket mindig ellenőrizze.
SZEMÉLYES ADATOK: Személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgymint név, tagkód, CaliVita PIN kód, születési név, születési hely/idő, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, e-mail cím. Gazdasági társaságként működő partner esetén a képviseletre jogosult neve és személyiigazolvány-száma is tárolásra kerül. Egyes termékek esetében a személyes adatok különleges adatnak is minősülnek, mert a termék vásárlásából következtetni lehet egyes egészségügyi problémákra. Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel, nem végez erre vonatkozó kimutatásokat.
Személyes adatait Ön minden esetben önként adja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Bizonyos esetben lehetőség van különböző elemző szolgáltatásokat és életmódtanácsadást igénybe venni, erre vonatkozóan a szolgáltatás igénybevételekor ismertetjük a részletes szabályokat. Kizárólag önkéntes alapon történik a külön szolgáltatások adatkezelése és kizárólag addig, amíg Ön engedélyezi ezt a szolgáltatást.
TÖRVÉNYI (KÖTELEZŐ) ADATKEZELÉS: Az adatok számtalan esetben jogszabály alapján kerülnek kezelésre (például számlázási adatok). Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a törvény rendelkezése, ezeknek az adatoknak a törlését nem kérheti.
ADATTOVÁBBÍTÁS: Amennyiben az Ön rendelése eléri azt a szintet, amellyel CaliVita tagság vehető igénybe, vagy Ön már CaliVita tag, az adatait a CaliVita Internationalhez (CF-Net Kft.) továbbítjuk. A CaliVita International adatkezelési szabályzata: www.calivita.hu/adatvedelem. Továbbított adatok: név, tagkód, CaliVita PIN kód, születési név, születési hely/idő, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, e-mail cím, rendelés adatai.

III. ALAPELVEK

A Felhasználó a hozzájárulást az adott szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala, megrendelés elküldése stb.), használatának kezdeményezésével, használatával, illetve megrendelésével adja meg.
AZ ADATKEZELŐ KIZÁRJA A 18. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ ÉS AZ EGYÉBKÉNT CSELEKVŐKÉPTELEN FELHASZNÁLÓ ADATAINAK KEZELÉSÉT. AZ ADATKEZELŐNEK AZONBAN NEM ÁLL MÓDJÁBAN A HOZZÁJÁRULÓ SZEMÉLY JOGOSULTSÁGÁT ELLENŐRIZNI, ILLETVE A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATÁNAK TARTALMÁT MEGISMERNI, ÍGY A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE SZAVATOLJA, HOGY A HOZZÁJÁRULÁS MEGFELEL A JOGSZABÁLYOKNAK. AMENNYIBEN MÉGIS ILYEN ADATRÓL SZERZÜNK TUDOMÁST, ZÁROLJUK ÉS TÖRÖLJÜK.
Az adatok biztonságát az Adatkezelő korszerű módon biztosítja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást, és erről nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A honlapon több eltérő adatkezelés lehetséges az alábbiak szerint:
A. A LÁTOGATÓK ADATAI
Látogatók adatait a honlap nem kezeli.
Regisztrált tagok, illetve felhasználók esetén a belépést követően a korábban tárolt adatok hozzáférhetőek. Kérjük, ellenőrizze böngészője adatvédelmi beállításait! Az oldalon kizárólag rendszerszintű cookie-k használata történik.
B. VÁSÁRLÁS
A vásárlás során az Adatkezelő összegyűjti az adatokat, ám a teljesítést a CaliVita International (CF-Net Kft.) végzi.
A kezelt adatok köre: számlázási adatok (termék neve, termék ára, a vásárlás időpontja, adószám), bónuszpont (BP), kereskedelmi pont (KP), felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, pontszám.
Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől/vásárlástól számított 5 év, a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében 60 nap, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonása.
C. KEDVEZMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓS HÍRLEVELEK
Az adatakezelés célja: információk, termékakciók küldése önkéntes kérésre. Az értesítések tartalmuk szerint is leválogathatók.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: tagkód, név, e-mail cím, a hozzájárulás dátuma és időpontja, vásárlási számlaadatok (vásárolt termékek, Network Profiler és Explorer információk).
Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása, míg a meg nem erősített feliratkozási kérelmek esetében 60 nap.
A hírlevelek továbbításának tiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton lehet kérni.
D. ÜGYFÉLLEVELEZÉSEK, PANASZOK
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, az Impresszum, a Kapcsolatfelvétel vagy a Segítség rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. Az Adatkezelő a beérkezett leveleket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

V. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása
1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
2. A Felhasználó - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, e-mail útján stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. pontok elvesztését, nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést stb.) eredményezhet.
3. A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti az Adatkezelő. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználási feltételekben meghatározott inaktivitás esetén szintén törli az Adatkezelő.
4. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli az Adatkezelő, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
5. A szolgáltatás megszűnésével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - az Adatkezelő törli a szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését.
6. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatokat a Felhasználási feltételekben meghatározott esetekben, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatokat kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adatok törlését kizárja.
7. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési, illetve marketingcélú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkereséstípusonként (pl. hírlevél, e-DM stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen.
8. Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik.
B. Tájékoztatás
1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott szolgáltatás Felhasználási feltételeiben, illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.
2. Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
C. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
b. ha a személyes adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatait nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy ha a bíróság megállapította a tiltakozás jogosságát.
D. Igény bejelentése az Adatkezelőnél
1. Az Adatkezelő az egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódó meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, e-mail útján, felhasználói fiókban, ügyfélkapun keresztül stb.
2. Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott igényeket az Adatkezelő a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti.
3. Amennyiben az Adatkezelő az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban az Adatkezelő részére az adott szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt az Adatkezelő a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha - az Adatkezelő vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
4. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely vásárló által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
5. A vásárló vagy partner halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a vásárlóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a vásárlóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.
E. Jogorvoslati lehetőségek
1. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 391 1400, www.naih.hu).